POLITYKA PRYWATNOŚCI

W trosce o zachowanie prawa do prywatności użytkowników naszych usług oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, publikujemy niniejszą Politykę Prywatności, w której wyjaśniamy i informujemy w jaki sposób przetwarzamy i zabezpieczamy dane osobowe pozyskiwane podczas korzystania z serwisu lub korzystania z innych usług.

Przywiązujemy szczególną uwagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających nasz serwis Internetowy (dalej: „Serwis”), w związku z czym dokładamy najwyższej staranności, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych oraz zgodność przetwarzania z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

W naszym Serwisie stosujemy także pliki cookie i podobne technologie. Z informacjami na temat zasad ich działania można zapoznać się na stronie Polityka cookies

 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem danych osobowych jest spółka SalesTube sp. z o.o. z siedzibą Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 134, 02-305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000342741, NIP: 5213546872, Regon: 14211277200000, zwana dalej „Administratorem”.

  W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym realizacji uprawnień, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@salestube.pl

 2. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

  Przetwarzamy dane, które użytkownik przekazuje lub pozostawia korzystając z Serwisu, np. za pośrednictwem formularzy, plików cookies (w tym numery ID, dane „user agent” przeglądarki internetowej).

 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

  1. Zbieramy dane osobowe użytkowników i wykorzystujemy je w celach związanych z prowadzeniem Serwisu, w tym zarządzaniem i usprawnianiem jego działania, w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Podanie tych danych jest dobrowolne. Dane przechowujemy przez okres istnienia naszego uzasadnionego interesu lub do momentu pozytywnego rozpatrzenia sprzeciwu. 

  2. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych użytkownika wiąże się ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe w celu oferowania treści lub usług (np. funkcjonalności w naszym serwisie) - prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO, art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z usług. Dane przechowujemy przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania umowy.

  3. Możemy przetwarzać dane osobowe w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Dane przechowujemy do czas przedawnienia roszczeń lub zakończenia postępowania. 

  4. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania newslettera. Dane przechowujemy przez okres istnienia naszego uzasadnionego interesu lub do momentu pozytywnego rozpatrzenia sprzeciwu.

  5. W przypadku skierowania do nas wiadomości (np. poprzez uzupełnienia formularza, wysłania maila), przetwarzamy dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, bądź podjęcia innych działań, o które zwraca się nadawca wiadomości - podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi lub podjęcia przez nas innych (żądanych) działań. Dane przechowujemy przez okres istnienia naszego uzasadnionego interesu lub do momentu pozytywnego rozpatrzenia sprzeciwu.

  6. Dane osobowe przetwarzamy również w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane przechowujemy przez okres istnienia naszego uzasadnionego interesu lub do momentu pozytywnego rozpatrzenia sprzeciwu.

 4. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

  Reklama i marketing

  Możemy przetwarzać dane osobowe użytkowników w celu realizowania działań marketingowych. Podanie danych do celów marketingowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości dostarczania użytkownikowi treści marketingowych przez Administratora lub jego partnerów.

  Działania reklamowe i marketingowe mogą polegać na:

  Reklamie kontekstowej: wyświetlaniu użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji. Podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes Administratora lub jego partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane przechowujemy przez okres istnienia naszego uzasadnionego interesu lub do momentu pozytywnego rozpatrzenia sprzeciwu.

  Reklamie behawioralnej: wyświetlaniu użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom. Dane osobowe użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innych podobnych technologii są przetwarzane przez administratora i zaufanych partnerów dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wówczas profilowanie użytkowników. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Dane przechowujemy do czasu wycofania zgody.

  Jeżeli użytkownik nie wyrazi zgody na stosowanie reklamy behawioralnej, otrzyma treści marketingowe, które mogą nie być dopasowane do jego zainteresowań i potrzeb. 

  Innych formach:  marketingu bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe). Dane osobowe są wykorzystywane w celu kierowania do użytkownika treści marketingowych np. SMS/MMS, telefonicznie. Takie działania będą podejmowane wyłącznie w przypadku uzyskania zgody użytkownika na otrzymywanie treści handlowych, lub udostępnienia przez użytkownika jego danych w tym celu. Użytkownik może wycofać zgodę na otrzymywanie treści handlowych w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych do momentu wycofania zgody. Prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora lub jego partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane przechowujemy przez okres istnienia naszego uzasadnionego interesu lub do momentu pozytywnego rozpatrzenia sprzeciwu.

  Profilowanie 

  Zebrane dane osobowe mogą podlegać profilowaniu w celu realizowania działań marketingowych (reklama behawioralna). Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych dokonywana jest ocena wybranych czynników dotyczących użytkowników (np. odwiedzane strony, klikane treści, przeglądane informacje), w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Na tej podstawie użytkownikowi dostarczane są treści marketingowe, dostosowane do jego potrzeb, zainteresowań. 

  Portale społecznościowe

  Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających profile administratora prowadzone w mediach społecznościowych (np. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TIK TOK, LinkedIn). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania o aktywności Administratora oraz promowania wydarzeń, usług i produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane przechowujemy przez okres istnienia naszego uzasadnionego interesu lub do momentu pozytywnego rozpatrzenia sprzeciwu.

 5. Udostępnianie danych

  Administrator nie przekazuje danych osobowych organizacjom międzynarodowym. 

  Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (w skrócie: EOG). Ponieważ poziom ochrony danych osobowych w krajach nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego może różnić się od poziomu zapewnianego przez prawo europejskie, przekazanie danych osobowych odbywa się z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, w tym z zastosowaniem zabezpieczeń opisanych w rozdziale V RODO. W szczególności stosowane są standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. 

  W sytuacji, gdy będzie to konieczne, Administrator w zakresie niezbędnym udostępni dane osobowe podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, np. obsługi teleinformatycznej Serwisu, doradztwo prawne.

  Dane osobowe mogą zostać przekazane naszym Zaufanym Partnerom. 

  Dane mogą być udostępniane partnerom, w szczególności spółkom należącym do grupy kapitałowej Group One, w celu przedstawienia oferty.

 6. Prawa użytkownika

  Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

  1. Prawo dostępu do danych 

   Administrator wniosek użytkownika udostępni użytkownikowi dotyczące go dane osobowe i odpowie na pytania dotyczące ich przetwarzania.

  2. Prawo do żądania sprostowania danych osobowych 

   Jeżeli dane osobowe przetwarzane przez Administratora są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe, wówczas użytkownik może skierować do Administratora żądanie sprostowania dotyczących go danych osobowych.

  3. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 

   Użytkownik może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych. Jeśli prawa, interesy i wolności użytkownika przeważają nad prawami i obowiązkami oraz interesami Administratora w korzystaniu z danych osobowych, zakres przetwarzania danych osobowych zostanie ograniczony lub dane osobowe zostaną usunięte. 

  4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania 

   Istnieje kilka sytuacji, w których użytkownik może żądać ograniczenia wykorzystywania przez nas dotyczących go danych osobowych, co obejmuje (ale nie ogranicza się do) przypadki, gdy:

   1. skutecznie zgłosił sprzeciw ogólny (opisany powyżej); 

   2. kwestionuje dokładność danych osobowych, które przechowujemy; 

   3. korzystaliśmy z danych osobowych niezgodnie z prawem, ale nie chce, abyśmy je usuwali. 

  5. Prawo do żądania usunięcia danych 

   Istnieją sytuacje, w których użytkownik może żądać usunięcia dotyczących go danych osobowych, co obejmuje (ale nie ogranicza się do) przypadków, gdy:

   1. nie istnieje już potrzeba, abyśmy przetwarzali dane osobowe; 

   2. skutecznie zgłosił sprzeciw ogólny (opisany powyżej); 

   3. przetwarzaliśmy dane osobowe niezgodnie z prawem. 

  6. Prawo do przenoszenia danych 

   Prawo do przenoszenia danych umożliwia przekazywanie danych osobowych pomiędzy organizacjami. Dotyczy danych, które nam dostarczyłeś. Skorzystanie z niego będzie możliwe w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz na podstawie zgody lub umowy.

  7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych 

   Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. organu zajmującego się ochroną danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  8. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

   Użytkownikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzania danych osobowych, w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.