sierpień 14 2023

3min czytania

Umie­jęt­no­ści pozwa­la­jące utrzy­mać się na fali mar­ke­tingu inter­ne­to­wego.

-

Oliwia Deorocka

Świat tech­no­lo­gii nie cofa się przed niczym i cały czas ewo­lu­uje. Aby pozo­stać na cza­sie w dzi­siej­szym świe­cie mar­ke­tingu online, spe­cja­li­ści SEM nie mogą sobie pozwo­lić na wypad­nię­cie z obiegu. Muszą być na bie­żąco ze zmia­nami i szu­kać spo­so­bów na podno­sze­nie swo­ich umie­jęt­no­ści, aby być bar­dziej wydaj­nymi. Może to zabrzmieć znie­chę­ca­jąco, ale kiedy zaak­cep­tu­jesz zmianę, nauka umie­jęt­no­ści tech­nicz­nych poprawi Twoje życie jako spe­cja­li­sty SEM. Jeśli nie wiesz, od czego zacząć, wypró­buj JavaScript i roz­pocz­nij swoją przy­godę z pro­gra­mo­wa­niem!

Co to jest JavaScript?

JavaScript to powszech­nie uży­wany język pro­gra­mo­wa­nia, który dosłow­nie oży­wia strony inter­ne­towe. Jest to język, który napę­dza Inter­net, czy­niąc go dyna­micz­nym, inte­rak­tyw­nym i przy­ja­znym dla użyt­kow­nika. Kształ­tuje nasz świat, czy to za pośred­nic­twem stron inter­ne­to­wych, apli­ka­cji, czy tech­no­lo­gii połą­czo­nej za pośred­nic­twem Inter­netu Rze­czy (IoT). Jest to rów­nież naj­ła­twiej­szy do naucze­nia się język kodo­wa­nia, obok HTML i CSS. Dla­tego czę­sto jest pole­cany jako pierw­szy język do nauki. To dobra pod­stawa, jeśli chcesz póź­niej roz­wi­jać swoje umie­jęt­no­ści pro­gra­mi­styczne.

JavaScript może być uży­wany w róż­nych pro­jek­tach: od budo­wa­nia pro­stych stron doce­lo­wych po apli­ka­cje. Jed­nak dla mar­ke­te­rów inter­ne­to­wych ważne są kody śle­dze­nia, które uży­wają tego języka, dzięki czemu wszystko działa tak dobrze. JavaScript obsłu­guje pra­wie wszyst­kie główne narzę­dzia, któ­rych spe­cja­li­ści SEM mogą uży­wać w swo­jej codzien­nej pracy. To główny powód, dla któ­rego nauka tego języka pro­gra­mo­wa­nia powinna być bar­dziej atrak­cyjna dla mar­ke­te­rów chcą­cych podnieść swoje umie­jęt­no­ści.

Dla­czego spe­cja­li­ści SEM powinni uczyć się kodo­wa­nia w JavaScript?

Zapo­mnij o cza­sach „Fake it till you make it”. Aby zdo­być prze­wagę w cyfro­wym świe­cie, musisz być gotowy na zmiany i pod­cho­dzić do postępu tech­no­lo­gicz­nego z cie­ka­wo­ścią. Dobra wia­do­mość jest taka, że nie musisz być eks­per­tem we wszyst­kim. Pod­sta­wowe zro­zu­mie­nie może zapro­wa­dzić Cię daleko w świe­cie opar­tym na danych, algo­ryt­mach i skryp­tach.

W świe­cie opar­tym na danych możemy oba­lić mit mar­ke­tin­go­wej spon­ta­nicz­no­ści. Aby dzia­łał, potrze­bu­jesz popraw­nych danych i chęci ucze­nia się nowych rze­czy, ponie­waż nowe tech­no­lo­gie poja­wiają się na każ­dym kroku. Musisz zro­zu­mieć, jak zasto­so­wać wszyst­kie postępy, aby póź­niej czer­pać korzy­ści w pracy. W dzi­siej­szych cza­sach zro­zu­mie­nie kodu jest klu­czową umie­jęt­no­ścią w wielu bran­żach.

Zdo­by­cie umie­jęt­no­ści kodo­wa­nia może zaosz­czę­dzić czas i pie­nią­dze. Jest to szcze­gól­nie ważne, jeśli zada­nie zwią­zane z kodo­wa­niem wymaga out­so­ur­cingu. Zna­jąc pod­stawy kodo­wa­nia, możesz roz­wią­zać nie­które pro­blemy i samo­dziel­nie je napra­wić. W przy­padku zaawan­so­wa­nych pro­ble­mów zawsze możesz skon­tak­to­wać się z zespo­łem tech­nicz­nym. Pod­sta­wowa zna­jo­mość kodo­wa­nia może uspraw­nić komu­ni­ka­cję mię­dzy spe­cja­li­stami ds. mar­ke­tingu i pro­gra­mi­stami. To duża oszczęd­ność czasu, jeśli zespoły współ­pra­cu­jące są zgodne w odnie­sie­niu do pro­blemu. Co wię­cej, jeśli rozu­miesz, jak dzia­łają skrypty, możesz pomóc zespo­łowi tech­nicz­nemu szyb­ciej zapo­znać się z nowym dla nich narzę­dziem i doku­men­ta­cją, zanim zaczną ana­li­zo­wać pro­blem. Osta­tecz­nie przy­spie­sza to pracę i nie pozo­sta­wia miej­sca na fru­stra­cję czy nieporozumienia po obu stro­nach. Łatwiej jest roz­wią­zy­wać pro­blemy i wpro­wa­dzać potrzebne zmiany. W ostateczności lepiej zrozu­miesz tech­no­lo­gię w swo­jej codzien­nej pracy.

Innym powo­dem dla nauki JavaScript jest to, że opty­ma­li­zuje pracę ręczną. Spe­cja­li­ści SEM uczą się auto­ma­ty­zo­wać pro­ste zada­nia i mogą sku­pić się na innej waż­nej pracy. Jako Spe­cja­li­sta SEM naj­le­piej rozu­miesz swoje potrzeby. Wiesz, co dokład­nie pochła­nia więk­szość Two­jego czasu, a dzięki kodo­wa­niu możesz roz­wią­zać więk­szość tych pro­ble­mów. Skrypty mogą uru­cha­miać ana­lizy, łatwe poprawki i raporty w tle. Kiedy nauczysz się tej umie­jęt­no­ści, będziesz zada­wał sobie pyta­nie, dla­czego nie spró­bo­wa­łeś tego wcze­śniej.

Google Ads staje się odważ­niej­szy w wyko­rzy­sty­wa­niu skryp­tów. Dla­tego dobrze jest zro­zu­mieć, jak dzia­łają, co potra­fią i jak je zmie­nić, by lepiej odpo­wia­dały Twoim potrze­bom. Zna­jąc JavaScript, możesz nawet ulep­szyć ist­nie­jące skrypty na kon­cie.

Podsumowanie

Mar­ke­tin­gowcy inter­ne­towi nie powinni bać się wyko­rzy­sty­wać umie­jęt­no­ści tech­nicz­nych. Nie są tak straszne, jak się wydają i mogą uła­twić pracę. Pod­sta­wowa zna­jo­mość języka JavaScript uspraw­nia komu­ni­ka­cję z zespo­łem tech­nicz­nym, oszczę­dza czas i opty­ma­li­zuje pracę. Inwe­stu­jąc tro­chę czasu w naukę JavaScript, szybko zauwa­żysz poprawę w swo­jej karie­rze spe­cja­li­sty SEM.


Do you have any questions?

Do you want to deepen this topic? Write!

hello@salestube.tech
You liked the article, share it with:
maj 10 2024
Jak zwiększyliśmy odsetek jakościowych leadów - rozszerzenie formularza kontaktowego Google Ads
-
Jan Daszkiewicz
3 min czytania Clock icon

Let's change the world of e‑commerce together!

We're always happy when we can answer your questions. Feel free to contact us!